Informacje o Sklepie Internetowym 

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.fixclima.eu;

2. Sklep internetowy FixClima działa pod adresem www.fixclima.eu i prowadzony jest przez Fixclima Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Marszałka J.Piłsudskiego 74/320 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocławia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869190, o numerze NIP 8971885703, o numerze REGON 387512697.

3. Adres do korespondencji: FIXCLIMA SP ZOO, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław.

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Fixclima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana jest dalej „Spółką”.

5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy Fixclima zwany jest dalej Sklepem Internetowym. Niniejszy Regulamin, stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką, zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust. 1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361). Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1. Strona – serwis internetowy www.fixclima.eu;

2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

3. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

4. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

5. Produkt – towar oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

8. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

9. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;

10. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

11. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

12. PayPal – Pośrednik płatności realizujący szybkie płatności zamówień w sklepie fixclima.eu

Warunki korzystania ze strony przez Klienta 

1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Stron, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

1) treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami;

2) treści zawierających informacje nieprawdziwe;

3) treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam);

4) treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień Spółka może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

4. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

Strony transakcji 

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwana dalej “Klientem”).

2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest spółka Fixclima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Spółką”).

3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż co najwyżej dziesięciu (10) takich samych lub podobnych produktów. 

Ochrona danych i polityka prywatności 

1. Spółka jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Spółka w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

4. Spółka za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

5. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6. Klient zapisując się do Newslettera Spółki wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

7. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera Spółki.

8. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych.

9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie: Polityka Prywatności.

Produkty 

1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów Spółki.

Ceny

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w walutach: polski złoty (PLN), US Dollar ($), Euro (€), Funt szterling (£), korona czeska (CZK).

2. Podane ceny zawierają 23% podatku od towarów i usług (VAT).

3. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

Zamówienie

1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer sklepu internetowego. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności i kompletności.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówieni w terminie 14 dni.

6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki sklep internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na Koncie Klienta.

8. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegóły odnośnie czasu realizacji zamówień znajdują się w zakładce zatytułowanej „INFORMACJE O DOSTAWIE”.

Płatność 

Sklep internetowy oferuje różne sposoby płatności za zamówienie, widoczne w trakcie składania zamówienia.

Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Procedura odbioru przesyłki od kuriera

Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić przez formularz kontaktowy.

Faktura

Faktura jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką. Warunki odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży towaru:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wydania Produktu.

2. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sklepu (skan drogą elektroniczną na adres fixclima@wp.pl lub w oryginale pocztą na adres Sklepu) podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Do przesyłki ze zwracanym Produktem powinien być dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem albo złożone osobiście w siedzibie Spółki.

5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6. Zwracany Produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu.

7. Konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Spółki.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Reklamacje i ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

1. Spółka zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Spółka ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Reklamację produktu z tytułu rękojmi można zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy okaże się, że towar jest uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem.

3. Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. Postanowienie odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi do 30 dni nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Klientów będących Konsumentami.

Warunki zgłoszenia reklamacji: 

1. W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:

a) dowód zakupu produktu;

b) szczegóły reklamacji (co i dlaczego podlega reklamacji, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację);

c) reklamowany produkt bądź jego zdjęcia (w przypadku towarów o dużych gabarytach).

2. Jeżeli zakupiony przez Klienta Produkt posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Klient może odesłać go na adres: FIXCLIMA SP ZOO, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o niezgodności produktu z umową oraz przesłać zdjęcia dostarczonego produktu i opisać na czym polega niezgodność z umową. W przypadku zasadnej reklamacji zostanie ona rozpatrzona zgodnie z żądaniem Klienta 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty związane z zakupem reklamowanego produktu będą zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu zasadnej reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną koszty przesyłki ponosi Klient.

3. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

4. Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Produkcie w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:

a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Produktu;

b) uszkodzeń mechanicznych Produktu;

c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu, w szczególności złą konserwacją, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub nieprawidłowym dopasowaniem;

5. Domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru;

6. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Produkt nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

Postanowienia końcowe 

1. Spory pomiędzy Klientem a Spółką wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą,

c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Spółkę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia. Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.